Deutsches Korps IUKK
Deutsches Korps IUKK

Aktuelles

Homepage online

Das DK stellt sich vor.

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Міністерством юстиції України

Наказ № 1202/5 від « 4 » червня 2010 року

Свідоцтво № 3375

Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств

                       ПІДПИС

                                                 О.М. Семьоркіна

 

Рішенням Великого Кола (Загальними зборами) Громадської організації «Міжнародна громадська організація
«Міжнародний Союз Козацьких Сил»

Протокол № 1 від 01.02.2010 р.

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Громадської організації

«Міжнародна громадська організація
«Міжнародний Союз Козацьких Сил»

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Громадська організація «Міжнародна громадська організація «Міжнародний Союз Козацьких Сил» (далі – МГО «МСКС» або Союз) є міжнародною громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

1.2. Союз утворюється та діє із міжнародним статусом. Діяльність Союзу поширюється на територію України, Російської Федерації та інших держав.

1.3. Основними принципами діяльності Союзу є: добровільність, рівноправність членів, законність та гласність.

1.4. Союз є вільним у виборі напрямків його діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.5. Союз є юридичною особою з моменту реєстрації у встановленому порядку, може

відкривати рахунки в установах банків, мати свою печатку, кутовий та прямокутний

штампи, емблему та іншу символіку, зразки яких затверджуються Радою Отаманів.

Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6. Найменування Союзу:

Повне найменування:

українською мовою – Громадська організація «Міжнародна громадська організація «Міжнародний Союз Козацьких Сил»;      

російською мовою – Общественная организация «Международная общественная организация «Международный Союз Казачьих Сил»;

англійською мовою Non-government Organization «International Non-government Organization «International Union Cossacks Forces».

Скорочене найменування:

українською мовою – МГО «МСКС»;

російською мовою – МОО «МСКС».

1.7.   Місцезнаходження Союзу: 36039, Україна, м. Полтава, вул. Куйбишева , буд. 20а.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МГО «МСКС»

2.1.   Мета діяльності Союзу – сприяння відродженню історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій Українського козацтва у суспільному житті та державному будівництві України, сприяння розвитку козацького руху, який підтримують нащадки козацьких родів, окремі громадяни, які вважають себе козаками, та козацькі організації, що відстоюють національну козацьку ідею, захищають політичні, економічні, культурні та історичні надбання українського народу, беруть участь у забезпеченні духовного розвитку, зміцненні фізичного здоров’я та підвищення моральних якостей українського суспільства, використовуючи набутки багатьох поколінь своїх попередників, а також задоволення та захист законних інтересів своїх членів.           
2.2.  
Для досягнення своєї мети Союз ставить перед собою наступні завдання:          
2.2.1.   Сприяння загальному розвитку та утвердженню Українського козацтва з використанням його потенціалу в інтересах держави і суспільства;

2.2.2.   Сприяння виконанню державних національно-культурних програм розвитку Українського козацтва;

2.2.3.   Сприяння зміцненню та згуртуванню козацьких організацій, налагодженню ефективного механізму їх взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами і громадськими організаціями у втіленні традицій Українського козацтва в життя українського суспільства;        
2.2.4.   Сприяння збереженню і популяризації історичної та культурної спадщини Українського козацтва;        
2.2.5.   Сприяння застосуванню у процесі виховання молоді кращих козацьких традицій;

2.2.6.   Сприяння розвитку і популяризації видів спорту, заснованих на козацьких традиціях;

2.2.7.   Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

2.2.8.   Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України в здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів МВС України, патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

2.2.9.   Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі внауково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових об'єктів з історії Українського козацтва, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових отаманів, полковників та інших діячів;

2.2.10.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі вреалізації заходів із реставрації, відбудови, впорядкування пам'яток історії і культури Українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх січей та паланок, зі збереження природних історичних ландшафтів, місць де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об'єкти, пов'язані з історією Українського козацтва;

2.2.11.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі вутворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, видавничої діяльності, проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових мистецтв;

2.2.12.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в здійсненні заходів з розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, що відображають історію та традиції Українського козацтва;

2.2.13.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в заходах із військово-патріотичного виховання допризовної молоді,   військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин, присвяченої відзначенню важливих історичних подій в Україні;

2.2.14.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

2.2.15.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, отриманню дітьми освіти в козацьких ліцеях та кадетських корпусах;

2.2.16.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в підготовці та внесенні пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, почесних найменувань, пов'язаних з іменами видатних українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

2.2.17.Сприяння залученню козацьких організацій відповідно до законодавства України до участі в підготовці та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з історії Українського козацтва та ювілейних річниць, пов'язаних з життям та діяльністю його видатних діячів.

2.2.18.Сприяння використанню в установленому порядку атрибутики та символіки Українського козацтва;

2.2.19.Сприяння створенню відповідно до законодавства України козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, промислів тощо;

2.2.20.Сприяння розвитку співробітництва козацьких організацій з Канонічною Православною Церквою, яке засноване на утвердженні норм християнської моралі, як основи відродження і єдності Українського козацтва, дотриманні православних звичаїв і обрядів, здійсненні допомоги з метою відбудови (реконструкції) храмів, монастирів, церковно-приходських шкіл та інших культових споруд;

2.2.21.Сприяння розширенню міжнародного співробітництва Союзу з аналогічними громадськими об’єднаннями іноземних держав;

2.2.22.Сприяння поширенню правових знань серед членів Союзу.

 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС МГО «МСКС»

3.1.   МГО «МСКС»є юридичною особою з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

3.2.   Союз створюється на невизначений термін.

3.3.   МГО «МСКС»здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Союзу.

3.4.   Союз має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5.   МГО «МСКС»має сою символіку, яка реєструється у встановленому законом порядку.

3.6.   Союз несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке йому належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.7.   Союз не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Союзу.

3.8.   Союз має право:

3.8.1.   Від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності МГО «МСКС»;

3.8.2.   Бути позивачем та відповідачем у суді згідно з чинним законодавством України;

3.8.3.   Наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

3.8.4.   Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Союзу у державних та недержавних органах і організаціях;

3.8.5.   Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.8.6.   Вносити пропозиції до органів державної влади;

3.8.7.   Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

3.8.8.   Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.8.9.   Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане йому у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Союзу;

3.8.10.Отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Союзу;

3.8.11.Розповсюджувати інформацію про діяльність Союзу, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.8.12.Засновувати засоби масової інформації у встановленому законом порядку;

3.8.13.Засновувати або вступати до спілок, міжнародних, всеукраїнських громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

3.8.14.Мати інші права, передбачені законами України.

3.9.   МГО «МСКС»не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Союзом, використовуються виключно на виконання статутних завдань, благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Союзу.

 

4. ЧЛЕНСТВО В МГО «МСКС»

4.1.   Індивідуальними членами Союзу можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 14 років, поділяють принципи та завдання МГО «МСКС», визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Союзу в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами МГО «МСКС», а також своєчасно сплачують членські внески.

4.2.   У діяльності Союзу можуть брати участь колективні члени, що поділяють принципи та завдання МГО «МСКС»,визнають та виконують положення цього Статуту, своєчасно сплачують членські внески, а також оформили своє бажання до вступу в Союз письмовою заявою. Порядок вступу та виходу з МГО «МСКС»колективних членів, визначається Положенням «Про порядок вступу та виходу з МГО «МСКС»колективних членів».

4.3.   Умови і порядок прийому в члени Союзу, припинення членства визначаються цим Статутом.

4.4.   Індивідуальними членами Союзу можуть бути особи, які досягли 14 років.

4.5.   Засновники МГО «МСКС»набувають членства в Союзі після його державної реєстрації.

4.6.   Прийом нових членів до Союзу здійснюється Верховним Отаманом на підставі поданої письмової заяви з урахуванням висновків Ради Отаманів у місячний термін з дати подачі заяви.

4.7.   Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням «Про членські внески в МГО «МСКС»», яке розробляється Радою Отаманів та затверджується Верховним Отаманом.

4.8.   Членство в Союзі припиняється у випадках:

4.8.1.   Добровільного припинення членства в Союзі відповідно до поданої заяви;

4.8.2.   Виключення із членів Союзу;

4.8.3.   Автоматичного припинення членства в Союзі.

4.9.   Добровільне припинення членства в МГО «МСКС»здійснюється шляхом подання письмової заяви до Союзу. Рішення Верховного Отамана у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

4.10.Члена МГО «МСКС»може бути виключено із Союзу рішенням Верховного Отамана за поданням Ради Отаманів, при наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

4.10.1.Виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Союзі;

4.10.2.Порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;

4.10.3.Невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Верховного Отамана або порушення правил і норм, прийнятих іншими статутними органами Союзу, які є обов’язковими для всіх членів МГО «МСКС»;

4.10.4.Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Союзу;

4.11.Рішення Верховного Отамана про виключення із МГО «МСКС»надсилається члену Союзу, якого виключено, у письмовій формі.

4.12.Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

4.12.1.Несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;

4.12.2.Визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

4.12.3.Набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Союзу, який скоїв умисний злочин;

4.12.4.Смерті особи.

4.13.У разі добровільного припинення членства в МГО «МСКС», виключення члена із Союзу або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Союзу, поверненню не підлягають.

4.14.Особа, членство якої припинилося в Союзі, за рішенням Верховного Отамана автоматично виключається з Козацького реєстру МГО «МСКС».

 

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ МГО «МСКС»

5.1.   Члени Союзу мають право:

5.1.1.   Брати участь в управлінні МГО «МСКС», через статутні органи Союзу у порядку, передбаченому цим Статутом;

5.1.2.   Обирати та бути обраними до керівних органів Союзу;

5.1.3.   Брати участь у роботі місцевих осередків (структурних підрозділів) Союзу;

5.1.4.   Отримувати козацькі звання і носити однострої (козацьку форму) відповідно до Положення «Про козацькі звання та однострої членів МГО «МСКС»;

5.1.5.   Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Союзом на умовах, затверджених Верховним Отаманом або відповідним структурним підрозділом Союзу, в межах своєї компетенції;

5.1.6.   Користуватися послугами та привілеями Союзу, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Союз, на умовах, затверджених Радою Отаманів. Сім’я члена МГО «МСКС»набуває статусу козацької і знаходиться під захистом інших членів Союзу;

5.1.7.   Отримувати методичну, правову та організаційну допомогу у реалізації проектів або програм, схвалених статутними органами Союзу;

5.1.8.   Пропонувати до розгляду на засіданнях Ради Отаманів будь-які питання, що стосуються діяльності Союзу;

5.1.9.   Обговорювати будь-які питання діяльності МГО «МСКС», вносити на розгляд Союзу пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;

5.1.10.Отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Союзу;

5.1.11.Отримувати від Союзу допомогу для захисту своїх законних прав та членів своєї сім’ї;

5.1.12.Вийти із Союзу в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2.   Члени МГО «МСКС», також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Ради Отаманів.

5.3.   Члени Союзу зобов’язані:

5.3.1.   Дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Союзу та виконувати рішення статутних органів МГО «МСКС», які є обов’язковими для членів Союзу та відповідають чинному законодавству України;

5.3.2.   Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Радою Отаманів та затвердженому Верховним Отаманом.

5.3.3. Брати активну участь у досягненні мети та завдань МГО «МСКС», всіляко сприяти Союзу у його діяльності;

5.3.4.   Не допускати дій, що дискредитують Союз, дотримуватись козацького братерства, здорового образу життя;

5.3.5.   Інформувати органи Союзу про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність     МГО «МСКС», а також про факти порушення цього Статуту;

5.3.6.   Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Союзу.

 

6. СТАТУТНІ ОРГАНИ МГО «МСКС»

6.1.   Вищим статутним органом МГО «МСКС»є Велике Коло (Загальні збори), яке скликається Верховним Отаманом один раз на рік.

6.2.   У Великому Колі приймають участь делегати місцевих осередків та іноземних представництв Союзу.

6.3.   Кількість делегатів для участі у Великому Колі від одного осередку (представництва), не може перевищувати 3 (трьох) осіб.

6.4.   Позачергове скликання Великого Кола скликається Верховним Отаманом, за власною ініціативою, або на вимогу 1/3 загальної кількості членів Союзу у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Союзу. Про час і місце скликання Великого Кола, повідомляє Генеральна Канцелярія Союзу, не менш як за 15 днів. Напередодні проведення позачергового Великого Кола обов’язково проводиться засідання Ради Отаманів.

6.5.   Рішення Великого Кола приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів Союзу за винятком питань передбачених пунктами 10.2 та 10.3 цього Статуту.

6.6.   Велике Коло вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 обраних делегатів від кожного з місцевих осередків Союзу.

6.7.      До виключної компетенції Великого Кола МГО «МСКС» належить:

6.7.1.   Вносити зміни і доповнення до Статуту Союзу;

6.7.2.   Визначати основні завдання та напрямки діяльності Союзу;

6.7.3.   Створювати нові та ліквідовувати старі органи управління Союзу;

6.7.4.   Обирати та достроково переобирати членів керівних органів Союзу;

6.7.5.   Приймати рішення про припинення Союзу;      

6.7.6.   Реалізовувати право власності Союзу в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

6.8.   У період між засіданнями Великого Кола керівництво Союзом здійснює Рада Отаманів, яка обирається Великим Колом Союзу, строком на три роки.

6.9.   Рада Отаманів вирішує всі питання діяльності Союзу, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Великого Кола.

6.10.Рада Отаманів підзвітна Великому колу, організовує виконання його рішень.

6.11.Рада Отаманів складається з Верховного Отамана, членів Ради Отаманів, заступників Верховного Отамана, Отаманів місцевих осередків та Голів закордонних представництв.

6.12.Рада Отаманів вважається повноважною, якщо на ній присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Ради Отаманів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів. В разі рівноваги голосів, голос Верховного Отамана має перевагу.

6.13.    До компетенції Ради Отаманів МГО «МСКС» належить:

6.13.1.Розробляти та узгоджувати положення, інші внутрішні нормативні документи, зміни та доповнення до них;

6.13.2.Розробляти та подавати на затвердження Верховному Отаману організаційну структуру Союзу;

6.13.3.Визначати розміри та порядок сплати членських внесків;

6.13.4.Розробляти проекти рішень Великого Кола;

6.13.5.Розробляти зразки емблем та козацьких клейнодів;

6.13.6.Готувати висновок Верховному Отаману щодо прийому та виключення з числа членів Союзу;

6.13.7.Розробляти щорічний бюджет Союзу;

6.13.8.Скликати Велике Коло, визначати норму представництва на Колі;

6.14.Рада Отаманів звітує про свою роботу на Великому Колі. Отамани осередків та Голови іноземних представництв звітують перед Радою Отаманів.

6.15.Також, Рада Отаманів вирішує інші поточні питання діяльності Союзу.

6.16.Верховний Отаман, обирається (призначається) Великим Колом Союзу, строком на п’ять років.

6.17.Обраному Верховному Отаману на Великому Колі вручається Отаманська Булава.

6.18.Верховний Отаман здійснює загальне керівництво Союзом, має право без довіреності здійснювати юридично значимі дії, підписувати правочини, будь-які інші документи від імені МГО «МСКС», представляти інтереси Союзу в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з будь-якими державними та не державними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, громадянами, з усіх питань діяльності Союзу.

6.19.Верховний Отаман підзвітний Великому Колу та організовує виконання його рішень.

6.20.Верховний Отаман організовує роботу Ради Отаманів та головує на її засіданнях.

6.21.    До компетенції Верховного Отамана МГО «МСКС» належить:

6.21.1.Керувати поточними справами Союзу;

6.21.2.Підписувати рішення Великого Кола, Ради Отаманів, накази та інші фінансові документи;

6.21.3.Затверджувати положення, інші внутрішні нормативні документи, зміни та доповнення до них;

6.21.4.Затверджувати щорічний бюджет Союзу;

6.21.5.Затверджувати організаційну структуру Союзу;

6.21.6.Затверджувати зразки емблем та козацьких клейнодів (символіку Союзу);

6.21.7.Приймати рішення щодо прийому та виключення членів Союзу;

6.21.8.Призначати посадових осіб Генеральної Канцелярії, заступників Верховного Отамана після їх погодження з Радою Отаманів та інших посадових осіб, обрання яких не належить до виключної компетенції Великого Кола.

6.22.Верховний Отаман за поданням Ради Отаманів, нагороджує орденами та відзнаками Союзу, звертається до керівників органів місцевого самоврядування та органів державної влади про нагородження козаків державними нагородами.

6.23.Відповідно до Положення „Про козацькі звання та однострої членів МГО «МСКС»” Верховний Отаман присвоює чергові козацькі звання членам Союзу, а згідно подання Ради Отаманів, позачергові.

6.24.Верховний Отаман в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження які обов’язкові до виконання всіма членами Союзу.

6.25.Рада Кантаржіїв (Ревізійна комісія Союзу) підзвітна Раді Отаманів.

6.26.Рада Кантаржіїв (Ревізійна комісія Союзу) приймає участь у роботі Ради Отаманів з правом дорадчого голосу.

6.27.Рада Кантаржіїв (Ревізійна комісія Союзу) контролює надходження і використання коштів і майна Союзу, перевіряє ведення господарської діяльності Союзу його осередків і перевіряє їх звітність.

6.28.Складає та представляє на розгляд Ради Отаманів та Великого Кола висновки щодо проведених перевірок.

6.29.Рада Кантаржіїв (Ревізійна комісія Союзу) формується і діє відповідно до Положення „Про Раду Кантаржіїв”.

 

7. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ МГО «МСКС»

7.1.   Всі члени МГО «МСКС» входять до місцевих осередків.

7.2.   Місцеві осередки МГО «МСКС» утворюються та ліквідуються на підставі рішень Ради Отаманів, затверджених Верховним Отаманом Союзу.

7.3.   Місцеві осередки МГО «МСКС» діють на підставі цього Статуту та положень про відповідні місцеві осередки.

7.4.   Положення про місцевий осередок приймається на підставі рішення Ради Отаманів, затвердженого Верховним Отаманом Союзу.

7.5.   Місцевими осередками МГО «МСКС» є:

7.5.1.   Сотня – первинний осередок, який створюється за місцем роботи, навчання або проживання членів Союзу;

7.5.2.   Курень – осередок, який створюється з членів Союзу, які проживають в одному адміністративно-територіальному утворенні – селі, селищі, районі в місті;

7.5.3.   Полк (паланка) – осередок, який створюється з членів Союзу, які проживають в одному адміністративно-територіальному утворенні – районі, місті, області;

7.5.4.   Округ (кош) – осередок, який створюється з членів Союзу, які проживають в одному адміністративно-територіальному утворенні – Автономній Республіці Крим, області.

7.6.   Місцеві осередки та представництва МГО «МСКС» здійснюють наступні повноваження:

7.6.1.   Реалізують цілі і завдання Союзу на території певних адміністративно - територіальних утворень;

7.6.2.   Представляють і захищають законні інтереси МГО «МСКС» і законні інтереси членів Союзу у державних та недержавних органах і організаціях на території певних адміністративно- територіальних одиниць;

7.6.3.   Розповсюджують інформацію про Союз, пропагандують ідеї та цілі МГО «МСКС» на території певних адміністративно-територіальних утворень;

7.6.4.   Виконують рішення статутних органів Союзу.

7.7.   МГО «МСКС» може утворювати представництва на території інших держав відповідно до законодавства України та інших держав, на території яких вони створюються.

 

8. КОШТИ ТА МАЙНО МГО «МСКС»

8.1.   Союз здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у його власності згідно з чинним законодавством України.

8.2.   Для здійснення статутної діяльності МГО «МСКС» кошти та майно формується з наступних джерел:

8.2.1.   Кошти або майно, які надходять від членів Союзу безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні, членські, цільові та інші внески членів);

8.2.2.   Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.2.3.   Пасивних доходів;

8.2.4.   Надходження від основної діяльності Союзу;

8.2.5.   Дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

8.3.   Розпорядження майном МГО «МСКС» здійснюють у межах визначених цим Статутом та компетенції відповідних органів Союзу.

8.4.   Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Союзу у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

8.5.   Союз самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет МГО «МСКС» розробляється Радою Отаманів та затверджується Верховним Отаманом.

8.6.   Поточні витрати здійснюються Верховним Отаманом самостійно відповідно до затвердженого Радою Отаманів бюджету (кошторису) Союзу. Якщо поточні квартальні витрати Союзу перевищують встановлений згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Верховним Отаманом за погодженням із Радою Отаманів.

8.7.   Кошти та майно МГО «МСКС» не підлягають розподілу між його членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Союзу.

 

9. ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МГО «МСКС». ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1.   МГО «МСКС», створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Союз подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

9.2.   Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера (скарбника) Союзу.

9.3.   Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

9.4.   З метою забезпечення принципів прозорості та відкритості діяльності Союзу застосовуються наступні заходи:

9.4.1.   Основні відомості про Союз та його діяльність мають публікуватися на офіційному               веб-сайті та інших засобах масової інформації двома мовами (українською та російською). Усі ресурси офіційного веб-сайту Союзу мають бути відкритими для будь-якої зацікавленої особи (крім ресурсів, передбачених лише для членів Союзу). На сайті має бути розміщена щонайменше наступна інформація:

9.4.1.1. Всі внутрішні нормативні акти Союзу (цей Статут, внутрішні положення тощо);

9.4.1.2. Річні звіти Союзу.

9.4.2.   Річний звіт Союзу поряд із характеристикою його основної діяльності за звітний період має містити відомості про стислий аналіз показників річної фінансової звітності Союзу.

9.5.   Річний звіт та баланс Союзу складаються у строки, визначені чинним законодавством України.

9.6.   Посадові особи Союзу несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МГО «МСКС»

10.1.Припинення діяльності Союзу може бути проведене шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

10.2.Злиття, прєднання, поділ, перетворення Союзу здійснюється за рішенням Великого Кола, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 всіх членів Союзу.

10.3.Ліквідація МГО «МСКС»здійснюється за рішенням Великого Кола, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 всіх членів Союзу, або за рішенням суду.

10.4.Кошти та інше майно МГО «МСКС», в тому числі у разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

10.5.Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Союзу, за рішенням Великого Кола призначається Ліквідаційна комісія.

10.6.МГО «МСКС»вважається ліквідованим чи реорганізованим з моменту внесення відповідного запису про припинення діяльності Союзу до Єдиного державного реєстру.

 

11. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

11.1.Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

11.2.Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Великого Кола в порядку, передбаченому цим Статутом.

11.3.Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 


Druckversion Druckversion | Sitemap
© Richard Rieger